Jak pożyczyć pieniądze bez podatku
  • 4.76 / 5 5
37 głosów, średnia: 4.76 (wynik: 95%)

Wielu z nas zadaje sobie pytania: Jak pożyczyć pieniądze bez podatku ? Jaka kara grozi za nie zapłacenie podatku i kiedy jest on wymagany ? Czy pożyczka w rodzinie podlega obowiązkowi podatkowemu ? Postaram się odpowiedzieć na kilka najczęstszych pytań związanych z pożyczaniem pieniędzy. Podpowiem kiedy trzeba złożyć deklarację PCC-3. Jak pożyczyć pieniądze bez podatkuNie zawsze mamy możliwość uzyskania pożyczki gotówkowej w banku, więc zdarza się nam pożyczać od rodziny i znajomych. Takie formy pożyczek gotówkowych opiszę poniżej.

Pożyczki w najbliższej rodzinie mogą być zwolnione z podatku

Jeżeli mówimy o pożyczkach pieniężnych w najbliższej rodzinie, to warto wiedzieć iż w całości mogą być zwolnione z obowiązku zapłacenia podatku. Bez względu na wysokość udzielanej pożyczki. W ramach rodziny do takich osób należą małżonek i rodzeństwo oraz zstępni (potomkowie osoby: dzieci, wnuki, prawnuki; także pasierb i pasierbica), i wstępni (od których osoba się wywodzi: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie; także ojczym i macocha).

Ustawodawca nałożył jednak dwa obowiązki na biorącego pożyczkę. Jeżeli kwota pożyczki od jednej osoby w rodzinie przekracza 9637 zł, to osoba otrzymująca pożyczkę musi:

  • złożyć deklarację PCC-3 w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki
  • udokumentować otrzymanie środków poprzez np. wydruk otrzymanego przelewu na rachunek bankowy, przekaz pocztowy, lub potwierdzenie z kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej

Jeżeli osoba otrzymująca pożyczkę dostanie gotówkę do ręki, w kwocie powyżej 9637 zł, ale nie spełni dwóch powyższych obowiązków, będzie zobowiązana do zapłacenia podatku. Podatek w takim przypadku będzie naliczony, ale tylko od wartości powyżej 9637 zł. Kwota ta jest liczona jako suma wszystkich pożyczek od jednej osoby, otrzymanych w czasie 5 lat, poprzedzających rok, w którym rozliczasz się z określonej pożyczki. Dla Urzędu Skarbowego nie ma znaczenia na co przeznaczasz kwotę pożyczki.

Pożyczanie bez podatku i PCC

Podstawowym sposobem na oficjalne pożyczanie środków w ramach rodziny, (bez konieczności składania deklaracji PCC-3 i dokumentowania kwoty), jest rozbicie sumy pożyczki na kilka osób z rodziny. Tak aby od każdej osoby kwota mieściła się poniżej ustawowych 9637 zł. Pamiętając że jest to maksymalna, łączna wartość pożyczek od osoby w ciągu 5 lat.

Pożyczki od dalszej rodziny i znajomych

gotowka-2Gdy pożyczasz od dalszej rodziny (szwagier, wujek, ciocia) albo od znajomych, sytuacja wygląda inaczej. Przeznaczenie danej kwoty nie ma także tutaj znaczenia. Od jednej osoby możesz pożyczyć bez podatku maksymalnie 5 tysięcy złotych w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych. Odpowiednio od kilku osób do maksymalnie 25 tys. złotych w czasie 3 lat. Mieszcząc się w podanych kwotach i okresie czasu, nie masz obowiązku zgłaszać ich w urzędzie skarbowym. Trzyletnie okresy są naliczane ustawowo od 1.01.2009r. Przykładowo jeżeli pożyczyłeś od kolegi 5 tys. zł w 2011 roku, to na początku 2012r nabyłeś prawo do następnej pożyczki (wolnej od podatku); ponieważ upłynęły 3 lata od 2009 roku. W przypadku wyższych kwot albo „nie spełnienia limitów czasowych”, masz obowiązek zgłoszenia tego faktu w deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku.

Ustawa dotyczy gotówki albo „rzeczy oznaczonych co do gatunku”, czyli „zamiennych” (np. produktów spożywczych, materiałów budowlanych, węgla, itd.). Przykładowo pożyczanie samochodu od kolegi nie podlega opodatkowaniu. Kolejną grupą pożyczek zwolnionych z obowiązku składania PCC, są pożyczki udzielane przez fundusze: związków zawodowych, zakładowych, pracowniczych, itp.

Kara za niezapłacenie podatku

Karą za niezapłacenie podatku od pożyczki jest naliczenie podatku w wysokości aż 20% jej wartości. Przykładowo jeżeli podczas kontroli skarbowej, tłumacząc się US skąd mieliśmy pieniądze (np. na zakup samochodu albo działki budowlanej), przyznamy się do pożyczki, możemy zostać obciążeni taką „procentową dopłatą”. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2012 roku, potwierdził iż nie chroni nas nawet 5-letni termin przedawnienia zobowiązania. Urząd Skarbowy ma więc prawo nałożyć 20% karę, także na członka najbliższej rodziny, jeżeli pożycza (powyżej 9367 zł), nie została udokumentowana np. przelewem bankowym. Sankcje te dotyczą pożyczek udzielanych po 1.01.2007r. Warto pamiętać iż sam fakt terminowego złożenia formularza PCC-3, nie ma w tym przypadku znaczenia, bez powiedzenia kwoty przekazem pocztowym albo wpływem na konto bankowe.

Czy spisywać umowę ?

Dla wielu osób spisywanie prostej umowy może wydawać się zbędną formalnością, ale warto to zrobić. Umowa ustna nie jest tak pewna jak jasne określenie zasad na papierze. Zgodnie z prawem pisemna umowa powinna być zawierana już przy kwotach powyżej 500 zł. Zwłaszcza gdy pożyczasz od wujka, ciotki, kuzyna albo sąsiada. W przypadku konfliktu umowa mobilizuje i pozwala wywiązać się z zobowiązania. Jest bardzo prosta do napisania, wystarczy użyć sformułowania typu „Ja, Krystyna Malinowska pożyczam od Jana Kowalskiego 800zł i zobowiązuje się oddać tę kwotę w ciągu miesiąca”. Wysokość odsetek może być określona procentowo, np. „Odsetki wyniosą 3 proc.”, albo kwotowo, np. „Odsetki wyniosą 50 zł”. Jeżeli nie określimy terminu zwrotu, to zgodnie z kodeksem cywilnym pożyczający jest zobowiązany do oddania kwoty w czasie do 6 tygodni, jeżeli pożyczkodawca zażąda zwrotu pożyczonej sumy.

Pisemna umowa powinna zawierać:

  • datę zawarcia
  • dane osobowe obu stron
  • kwotę pożyczki
  • termin spłaty
  • odsetki jeżeli takie ustalono

Zgodnie z prawem taka forma pożyczki jest opodatkowana stawką 2 proc. Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku. Gdy nie dopełni tej formalności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nie zapłacenie podatku, brak złożonej deklaracji i nie zgłoszenie kwoty pożyczki (podstawy opodatkowania). Grzywna z tego tytułu może wynosić od ok. 53zł do aż (teoretycznie) ponad 15 mln złotych. W rzadszych przypadkach również więzienie. W przypadku ukarania grzywną za „wykroczenie skarbowe”, możemy zapłacić od 160 zł do 32 000 zł. Urząd Skarbowy może doliczyć nam jeszcze do grzywny zaległy podatek, w wysokości nie 2 proc., a już 20 proc. kwoty pożyczki. Warto więc wiedzieć o tym fakcie podczas pożyczania pieniędzy albo składania wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym.

Jak pożyczyć pieniądze bez podatku
  • 4.76 / 5 5
37 głosów, średnia: 4.76 (wynik: 95%)